2011 Chevrolet Silverado Hybrid

2011 Chevrolet Silverado Hybrid. X11CT_SL005 (06/22/2010) (United States)