ครรชิต ไชยสุโพธิ์

2012-01-01

Print Print   |  Send Email  |  Share Add This  

คุณครรชิต ไชยสุโพธิ์ เริ่มงานกับจีเอ็มด้วยการเข้ามารับตำแหน่งผู้จัดการโลจิสติก แผนกควบคุมการผลิต เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2538 ถือได้ว่าคุณครรชิตเป็นคนไทยกลุ่มแรกๆ ที่เข้ามาออกแบบระบบโลจิสติก และร่วมดูแลการก่อสร้างศูนย์การผลิตรถยนต์ของเจนเนอรัล มอเตอร์ส ที่จังหวัดระยอง ปัจจุบัน คุณครรชิตดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายรัฐกิจ เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และบริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของคุณครรชิต คือ การประสานงานกับภาครัฐ เพื่อสร้างความเข้าใจและนำมาปฏิบัติภายในองค์กร รวมทั้งยังรับหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจนเนอรัล มอเตอร์ส กับหน่วยงานอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาล องค์กรอิสระ หอการค้า และยังรวมไปถึงองค์กรต่างๆ ทีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งภายในประเทศ และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นอกจากนี้ คุณครรชิตยังรับผิดชอบในการประสานงานกับจีเอ็ม ในประเทศต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงสำนักงานใหญ่ของจีเอ็ม ที่เมืองดีทรอยต์ สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ ก็เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ในเรื่องนโยบายของรัฐ กฎเกณฑ์การค้าและการลงทุน และข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ภายในภูมิภาคนี้ ทั้งหมดนี้จะเป็นการช่วยเหลือสำนักงานใหญ่ หรือจีเอ็ม ในประเทศอื่นๆ ที่ต้องการนำเข้าและส่งออกรถยนต์และอะไหล่รถยนต์ให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ข้อกำหนดของแต่ละประเทศ

คุณครรชิตยังเป็นผู้แทนของจีเอ็มในด้านเทคโนโลยียานยนต์และพลังงานทดแทนในอนาคต ด้านภาษีสรรพสามิตและด้านศุลกากร มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์และอะไหล่รถยนต์ นโยบายการค้าเสรี และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยประสานงาน อย่างใกล้ชิดกับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมหอการค้าอเมริกันประจำประเทศไทย และภาคความร่วมมือต่างๆ ระหว่างภาครัฐและเอกชน ซึ่งรวมไปถึงการเข้าเป็นสมาชิกสมาพันธ์ยานยนต์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คุณครรชิต ไชยสุโพธิ์ สำเร็จการศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (MBA)

รูปภาพ

file

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ