2013 Chevrolet Malibu LTZ

U.S. variant. (04/18/2011)